Koszyk 0 x

Regulamin sklepu

1. Określenie sprzedawcy

 1. Nazwy rejestru i organu prowadzącego
  Dominika Lange Rarity Store, ul. Jana Kilińskiego 4/11, 62-500 Konin, NIP: 6653038040,
  REGON: 388556120, kontakt@rarity-store.pl, tel. +48664595387 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki

2. Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych:
  Dominika Lange Rarity Store
  ul. Jana Kilińskiego 4/11
  62-500 Konin
  NIP: 6653038040
 2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
  1. Adres reklamacyjny:Dominika Lange Rarity Store
   ul. Jana Kilińskiego 4/11
   62-500 Konin
   NIP: 6653038040
   kontakt@rarity-store.pl
   tel. +48664595387
  1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://rarity-store.pl/wysylka/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
  3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://rarity-store.pl/wysylka/
  1. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
  2. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
  3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
  5. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
  6. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
  7. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://rarity-store.pl/platnosci/
  8. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem:https://rarity-store.pl/polityka-prywatnosci/
  1. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
  2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  3. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
  4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://rarity-store.pl/ , za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
  5. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

  3. Zasady ogólne

  1. Sklep internetowy https://rarity-store.pl/ prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
  2. Klientem może być:
   • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
   • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
   • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
   • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
  4. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi (zawierają wszystkie podatki i opłaty).
  5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
  6. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:
   • zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia;
   • poprawne złożenie Zamówienia;
   • zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;
   • potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.
  7. Składając Zamówienie klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.
  8. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
  9. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

  4. Składanie zamówień

  1. Zamówienia można składać:
   • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (https://rarity-store.pl/) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rarity-store.pl,
   • telefonicznie pod numerem telefonu: +48664595387.
  2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
  3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie nie później niż 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
  4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
  5. Zasady dokonywania płatności .
   1. Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
   2. Ostateczna cena sprzedaży zawierająca koszty dostawy i inne (np. koszt doręczenia za pobraniem) wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
   3. Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.
   4. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić:
    1. poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronach Sklepu internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
    2. poprzez przelew za pośrednictwem operatora imoje w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
    3. w chwili odbioru za tzw. pobraniem;

  5. Informacje o produktach

  1. Na karcie produktu podane są wymiary produktu, zmierzone na płasko oraz jeżeli materiał się uciąga, również po uciągnięciu, podane wówczas w zakresie od (wynik pomiaru na płasko) do (wynik pomiaru po uciągnięciu w sensownym i realnym zakresie). Podane wymiary są orientacyjne i dopuszczalne jest ich odchylenie od podanych na karcie produktu. Podane wymiary mają za zadanie ułatwić dobór odpowiedniego rozmiaru przez Klienta przed dokonaniem zakupu. Jeżeli klient nie wie jaki rozmiar wybrać może skontaktować się z BOK w celu udzielenia dodatkowych informacji.

  6. Reklamacje

  1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
   • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rarity-store.pl , lub pisemnie na adres: ul. Jana Kilińskiego 4/11, 62-500 Konin. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz
   • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
   • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
   • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
   • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
  2.  Rękojmia dla przedsiębiorców
   1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą spełnić istotny wymóg, aby uzyskać prawo do rękojmi za wady towaru — umowy, które będą zawierali ze sprzedawcami nie mogą mieć charakteru zawodowego.
   2. Czego przedsiębiorca może żądać od sprzedawcy?
    • naprawy towaru,
    • wymiany towaru na nowy,
    • obniżenia ceny towaru,
    • odstąpienia od umowy.
   3. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą składając reklamację z tytułu rękojmi żąda naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
   4. Bieg terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość rozpocznie się w dniu otrzymania przez przedsiębiorcę towaru.
   5. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, wtedy sprzedawca będzie miał obowiązek (w terminie 14 dni od otrzymania takiego oświadczenia) zwrócić przedsiębiorcy pieniądze za zakupiony towar, a także koszty poniesione podczas zakupu towaru. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem kosztów do chwili otrzymania zwracanego towaru lub otrzymania dowodu jego odesłania (np. potwierdzenia nadania przesyłki kurierskiej). Jednoosobowe firmy będą z kolei zobowiązane (podobnie jak konsumenci) odesłać towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

   7. Prawo do odstąpienia od umowy

   • Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    Dominika Lange Rarity Store
    ul. Jana Kilińskiego 4/11
    62-500 Konin

   • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
    W przypadku sprzedaży jednego towaru:

    • Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno:
    • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
   • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Koszty wysyłek ponosi kupujący, oznacza to, że zwracamy pieniądze jedynie za zakupiony towar pomniejszony o koszt wysyłki. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

   8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
   • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
   • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
   • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

   1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
   2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
   3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
   4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
   5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
    • adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
    • miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
    • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
    • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
   6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

   10. Postanowienia końcowe

    1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
    2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
    3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
    4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
     • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
     • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
     X